ekonomika

Znalecké posudky v oboru karuselových obchodů se mohou zabývat:

 • posouzením, zda nedošlo k úniku daní,
 • přezkoumáním hodnot v rámci daňových a účetních operací spojených s pohybem zboží a služeb jak v České Republice tak i v zahraniční,
 • přezkoumáním obvyklých cen za prodané zboží a služby.

Jedná se především o posouzení, zda nedošlo k manipulaci v daňové oblasti, konkrétně s hodnotou zboží a služeb a s daní z přidané hodnoty.

Znalecké posudky v oboru daňové plánování se mohou zaměřovat na posouzení:

 • efektivnosti využití nástrojů daňové optimalizace v případě konkrétního subjektu (podniku),
 • vlivu strategických rozhodnutí managementu na celkovou daňovou zátěž subjektu (plátcovství DPH, volba daňové rezidence, složení zdrojů financování),
 • dopadů ekonomického rozhodování subjektu na souhrn jeho daňových povinností (volby odepisování, rozdělování zisku, uplatňování nákladů).

Znalecké posudky v oboru účetnictví a cash flow, mohou být využity při:

 • přezkoumání správnosti vedení účetnictví,
 • zjištění ekonomických parametrů podnikání společnosti,
 • posouzení efektivního využívání peněžních toků,
 • přezkoumání finanční situace subjektu a rizika úpadku.

Znalecké posudky v oboru pohledávek a závazků, podílů v obchodních společnostech a nepeněžitých vkladů se mohou orientovat na:

 • přezkoumání současné hodnoty pohledávky z důvodu jejího vymáhání či jiného důvodu,
 • stanovení tržní hodnoty pohledávek pro účely cese,
 • posouzení současné hodnoty celkové výše závazků,
 • zjištění celkového podílu majetku, který náleží danému subjektu, např. při vypořádání společníků či společného jmění manželů,
 • stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu majetku společníkem.

Znalecké posudky v oboru hmotný a nehmotný majetek, aktiva a pasiva se mohou zaměřit na:

 • zjištění celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku jako vklad majetku společníka do společnosti, zajištění budoucího úvěru, likvidace, exekuce, vypořádání manželů, společníků, dědictví,
 • stanovení ceny obvyklé hmotného či nehmotného majetku z důvodu koupě či prodeje konkrétního majetku,
 • přezkoumání současné hodnoty hmotného a nehmotného majetku, aktiv a pasiv z účetních a daňových povinností,
 • posouzení metody ocenění hmotného a nehmotného majetku, aktiv a pasiv.

Znalecké posudky v oboru podniky, cenné papíry a deriváty se mohou vztahovat na:

 • zjištění či přezkoumání ceny obvyklé podniku jako celku nebo jen konkrétní části podniku z jakéhokoliv důvodu,
 • ocenění hodnoty veřejně i neveřejně obchodovatelných cenných papírů,
 • přezkoumání výnosové hodnoty cenného papíru či derivátů,
 • zjištění současné finanční hodnoty cenných papírů a derivátů,
 • posouzení výnosnosti a efektivního financování cenných papírů a derivátů pro účely investic.

Znalecké posudky v oboru úvěrových rizik, způsobilostí a bonity mohou být využity především při:

 • posouzení úvěrového rizika konkrétních fyzických i právnických osob,
 • přezkoumání úvěrové způsobilosti subjektu, např. při žádání o úvěr,
 • zjištění celkové bonity daného subjektu.

Znalecké posudky v oboru stroje a technologie se mohou zabývat:

 • zjištěním ceny obvyklé u strojů a strojních zařízení, zpravidla z účetních a prodejních důvodů,
 • posouzením technického stavu jednotlivých strojů a zařízení,
 • oceněním hodnoty současné technologie,
 • zjištění obvyklého nájemného určitého stroje.

Znalecké posudky v oboru přezkum transakcí a ceny obvyklé se mohou orientovat na:

 • přezkoumání úvěrových transakcí,
 • posouzení použité hodnoty při transakci,
 • zjištění činnosti člena statutárního orgánu z hlediska ekonomických zájmů,
 • přezkoumání ceny obvyklé jakéhokoliv předmětu.

Znalecké posudky v oboru fúze, vypořádací podíly a přiměřené ceny mohou být zaměřeny na:

 • stanovení ceny obvyklé u konkrétního majetku z důvodu vypořádání společníků, dědictví,
 • přezkoumání projektu fúze obchodních společností,
 • ocenění majetku společnosti z důvodu slučování více společností,
 • posouzení přiměřené ceny.

Znalecké posudky v oboru nemovitosti se mohou zabývat:

 • oceněním nemovitostí s cílem stanovit cenu obvyklou, zejména při prodeji, dědictví, vypořádání manželů či vlastníků,
 • zjištěním hodnoty nemovitosti z daňového či jiného účelu,
 • ocenění věcného břemena,
 • zjištění obvyklé hodnoty práva stavby,
 • stanovení obvyklého nájemného za předmětnou nemovitost.


Kontakt

Adresa:
Česká znalecká, a. s.
Nezvalova 423
500 03 Hradec Králové
mapa: Mapy.cz | Google Maps

T 495 518 296 | DS bkndkpx
IČO 252 60 138 | DIČ CZ25260138

e-mail www.znalecka.cz